EN
讲座通知日历表
上月  2019-04  下月
  科研成果
  新型二维纳米材料的功函数调控及异质结器件研究
  2019-06-04
  浏览次数:1012次


  成果负责人:赵维巍  亮点:


      第一,首次利用开尔文探针显微镜给出了MoS2纳米片功函数随层数的变化规律,发现了其具有较弱的层间屏蔽效应,并成功地通过电荷转移模型进行了解释;


      第二,利用自组装单分子层对MoS2纳米片的功函数进行调控,调控范围高达0.45–0.47eV,并证实了单分子层与MoS2界面处显著的电荷转移机制;


      第三,证实了单层MoS2/Si垂直异质结构具有良好的光二极管性能,其在紫外及近红外波段具有较高的光响应值(最高达7.2A/W)。


        B3C9B3C9B1EB

           结合KFM测量MoS2器件电学性质                                       利用自组装单分子层调控MoS2功函数